پکیج های ویزای شینگن در یک نگاه

01
ویزای شینگن المان
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور المان - ویزای شینگن المان
مدت اعتبار ویزای شینگن المان
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن المان
( بدون سابقه ریجکتی) 850 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن المان
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن المان
02
ویزای شینگن سوئد
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور سوئد - ویزای شینگن سوئد
مدت اعتبار ویزای شینگن سوئد
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن سوئد
( بدون سابقه ریجکتی) 1.000 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن سوئد
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن سوئد
03
ویزای شینگن فرانسه
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور فرانسه - ویزای شینگن فرانسه
مدت اعتبار ویزای شینگن فرانسه
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن فرانسه
( بدون سابقه ریجکتی) 500 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن فرانسه
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن فرانسه
04
ویزای شینگن اسپانیا
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور اسپانیا - ویزای شینگن اسپانیا
مدت اعتبار ویزای شینگن اسپانیا
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن اسپانیا
( بدون سابقه ریجکتی) 500 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن اسپانیا
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
 ویزای شینگن اسپانیا
05
ویزای شینگن هلند
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور هلند - ویزای شینگن هلند
مدت اعتبار ویزای شینگن هلند
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن هلند
( بدون سابقه ریجکتی) 600 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن هلند
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن هلند
06
ویزای شینگن ایتالیا
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور ایتالیا - ویزای شینگن ایتالیا
مدت اعتبار ویزای شینگن ایتالیا
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن ایتالیا
( بدون سابقه ریجکتی) 500 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن ایتالیا
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن ایتالیا
07
ویزای شینگن یونان
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور یونان- ویزای شینگن یونان
مدت اعتبار ویزای شینگن یونان
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن یونان
( بدون سابقه ریجکتی) 600 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن یونان
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن یونان
08
ویزای شینگن سوئیس
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور سوئیس - ویزای شینگن سوئیس
مدت اعتبار ویزای شینگن سوئیس
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن سوئیس
( بدون سابقه ریجکتی) 500 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن سوئیس
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن سوئیس
09
ویزای شینگن اتریش
کشور صادر کننده ویزای شینگن
کشور اتریش - ویزای شینگن اتریش
مدت اعتبار ویزای شینگن اتریش
یک ماه با اعتبار ماندن در اتحادیه کشور های شینگن به مدت 10 الی 20 روز
هزینه مشاوره و وکالت در صورت اخذ ویزا شینگن اتریش
( بدون سابقه ریجکتی) 600 یورو ( همراه با سابقه ریجکتی) 1.500 یورو
مدارک لازم ویزای شینگن اتریش
داشتن یکی از مدارک شغلی زیر : • داشتن شرکت با روزنامه رسمی • کارمند با سابقه بیمه • جواز کسب • پروانه فعالیت • سایر مدارک شغلی معتبر مدارک مالی : پرینت ۳ ماهه حساب بانکی با گردش مناسب مانده حساب بالای ۵۰ میلیون تومان سایر مدارک و برنامه هایی که بصورت محرمانه در قرارداد ذکر خواهد شد
ویزای شینگن اتریش
Call Now Button